Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW
NA MECZE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB ŻUŻLOWY „ORZEŁ” ŁÓDŹ
W SEZONIE 2020

 

Definicje:

Klub”; „ KŻ „Orzeł” Łódź ”, „Organizator” – oznacza Stowarzyszenie Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź
z siedzibą w Łodzi przy ul. Dziewiarskiej 14, 92-311 Łódź, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000245340, NIP: 728-260-49-06

MAKiS” – oznacza Miejską Arenę Kultury i Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, przy Al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7 (94-020), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000331683, NIP: 727-27-46-177 oraz REGON: 100694548

Karnet zwykły” – oznacza bilet wstępu do wszystkich stref na trybunach
z wyłączeniem strefy VIP, sektora gości przyjezdnych oraz wyłączonych sektorów,
na wszystkie mecze rundy zasadniczej, z wyłączeniem fazy play off, organizowane w Łodzi przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, oraz rozgrywek młodzieżowych.

Karnet ulgowy” – oznacza bilet wstępu dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia do wszystkich stref na trybunach z wyłączeniem strefy VIP, sektora gości przyjezdnych oraz wyłączonych sektorów, na wszystkie mecze rundy zasadniczej, z wyłączeniem fazy play off, organizowane w Łodzi przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, oraz rozgrywek młodzieżowych,

Karnet VIP” – oznacza bilet wstępu do strefy VIP na wszystkie mecze rundy zasadniczej oraz mecze fazy play-off, organizowane w Łodzi przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, oraz rozgrywek młodzieżowych,

Okres zamknięty” – oznacza okres, w którym posiadacze karnetów w sezonie 2019 mogą przedłużyć karnet na kolejny okres i zachować miejsce z ubiegłego sezonu. Po tym okresie wszystkie miejsca, które nie zostały zablokowane przez posiadaczy kart zostają zwolnione i przeznaczone do sprzedaży w okresie otwartym.

Okres otwarty” – oznacza okres, w którym uruchomiona zostaje sprzedaż na wskazane sektory dla kupujących.

Stadion” – oznacza Stadion Miejski w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71, na którym Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź będzie organizował mecze żużlowe w ramach rozgrywek o DM I Ligi;

Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Karnetu;

Mecz” – oznacza drużynowe zawody żużlowe rundy zasadniczej rozgrywane
w ramach DM I Ligi, której podmiotem zarządzającym jest Główna Komisja Sportu Żużlowego, rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, oraz rozgrywki młodzieżowe,

Runda Zasadnicza” – oznacza mecze rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza z wyłączeniem meczów fazy play off;

Faza play off- oznacza mecze o półfinał i finał DM I Ligi;

Posiadacz Karnetu” – oznacza osobę, która wskazana jest imiennie na Karnecie;

Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży Karnetów;

Internetowa Oficjalna Strona Klubu” - oznacza witrynę internetową prowadzoną przez Klub pod adresem www.orzel.lodz.pl

Punkt sprzedażowy” – oznacza punkt kasowy usytuowany przy stadionie, lub Centrum Biletów w Atlas Arenie ul. Bandurskiego 7, w którym odbywać się będzie stacjonarna sprzedaż Karnetów

Platforma sprzedażowa” – oznacza platformę sprzedażową udostępnioną przez MAKiS za pośrednictwem, które będzie możliwe nabycie karnetu – adres www: http://motoarena.makis.pl

Kupując Karnet Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin, Regulamin Stadionu oraz Regulamin Imprezy Masowej.

Sprzedaż Karnetów prowadzona jest przez MAKiS na zlecenie Klubu na mecze rozgrywane na Stadionie w terminach określonych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, prezentowanych w odrębnych informacjach na Internetowej Oficjalnej Stronie Klubu.

Posiadaczowi Karnetu będzie przysługiwało prawo wyboru miejsca na Stadionie (sektor, rząd, miejsce) w strefie, którą obejmuje zakupiony Karnet, przy czym kolejność wyboru miejsca będzie wynikała z kolejności zakupu Karnetu.

 

W okresie otwartym uruchomiona zostanie internetowa sprzedaż karnetów oraz w Centrum Biletów.

Na Internetowej Oficjalnej Stronie Klubu zostanie zamieszczona informacja
o Regulaminie, cenach i zasadach sprzedaży Karnetów.

Ceny Karnetów przedstawione są w załączniku do niniejszego Regulaminu i obowiązują w kwocie określonej w tym załączniku, w chwili nabycia Karnetu.

Karnety można kupić w Centrum Biletów w Atlas Arenie, ul. Bandurskiego 7, w punkcie sprzedażowym – ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi w określonych terminach, oraz za pośrednictwem strony sprzedażowej http://motoarena.makis.pl. Terminy uruchomienia punktów sprzedażowych będą podawane na stronie www.orzel.lodz.pl oraz na platformie sprzedażowej http://motoarena.makis.pl.

Dla osób, które nie ukończyły 13 lat Karnet może nabyć jedynie osoba pełnoletnia.

W przypadku zmiany terminu Meczu z przyczyn niezależnych od Klubu, Karnety na dany Mecz zachowują ważność. Posiadaczowi Karnetu nie przysługuje procentowy zwrot z uiszczonej opłaty za Karnet.

Kupujący Karnet Posiadacz Karnetu nie ma prawa do zwrotu Karnetu.

Po wejściu Posiadacza Karnetu na Stadion na Mecz objęty Karnetem, Karnet uważa się za wykorzystany na ten Mecz.

Posiadaczowi Karnetu, który z przyczyn niezależnych od Klubu nie ma możliwości uczestnictwa w Meczu, nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za niewykorzystany na tym meczu Karnet oraz nie ma prawa przekazania go innej osobie lub podmiotowi.

Organizator oraz MAKiS nie ponoszą odpowiedzialności prawnej bąmaterialnej w przypadku decyzji organu zarządzającego rozgrywkami, w ramach których rozgrywany jest Mecz, lub organu władzy publicznej, o rozegraniu Meczu / Meczów bez udziału publiczności.

Organizator oraz MAKiS nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania sy wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora lub MAKiS i uniemożliwiające wypnienie przynajmniej jednego spośród zobowiąz wynikających z Regulaminu. Działanie siły wyższej nie wynika z błędu lub zaniedbania Organizatora lub MAKiS oraz pozostaje nie do pokonania, pomimo dożenia należytej staranności. Przykładem działania sy wyższej są w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na dany Mecz.

W przypadku utraty Karnetu, Posiadacz Karnetu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klub celem jego zablokowania,

W przypadku utraty Karnetu, Posiadaczowi Karnetu przysługuje prawo
do uzyskania jego duplikatu, po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Klubu, w miejscu sprzedaży Karnetów oraz na Internetowej Oficjalnej Stronie Klubu.

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy stosowaniu niniejszego Regulaminu poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego ze względu
na siedzibę Klubu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r.

 

Załącznik do Regulaminu:

 

Cennik karnetów – sezon 2020 – ważny na wszystkie mecze rundy zasadniczej, z wyłączeniem fazy play off, organizowane w Łodzi przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, oraz rozgrywek młodzieżowych.

 

Karnet normalny – wszystkie sektory z wyłączeniem sektora VIP – 180 zł brutto

Karnet ulgowy (dzieci 13-18 lat) – wszystkie sektory z wyłączeniem sektora VIP – 90 z brutto

Karnet ulgowy (dzieci do lat 13) – wszystkie sektory z wyłączeniem sektora VIP – 60 zł brutto

Wyrobienie duplikatu karnetu – 10 zł brutto

 

Cennik karnetów VIP – sezon 2020 - ważny na wszystkie mecze rundy zasadniczej, z wyłączeniem fazy play off, organizowane w Łodzi przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, oraz rozgrywek młodzieżowych.

 

Karnet VIP Złoty

 

W ramach karnetu kibic otrzymuje dostęp do trybuny VIP oraz dedykowanego cateringu dostępnego na godzinę przed zawodami. Dodatkowo posiadacz karnetu w prezencie otrzymuje miejsce parkingowe pod stadionem.

 

Karnet normalny – 600 zł brutto

Karnet ulgowy (dzieci 13-18 lat) – 360 zł brutto

Karnet ulgowy (dzieci do lat 13) – 60 zł brutto

 

Karnet VIP Srebrny

 

W ramach karnetu kibic otrzymuje dostęp do trybuny VIP.

 

Karnet normalny – 360 zł brutto

Karnet ulgowy (dzieci 13-18 lat) – 180 zł brutto

Karnet ulgowy (dzieci do lat 13) – 60 zł brutto

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON - LINE BILETÓW I KARNETÓW:

 

Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego zarejestrowania się podmiotu chcącego nabyć Bilet lub Karnet w systemie Organizatora, w celu utworzenia konta umożliwiającego nabywanie Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line. Dokonanie rejestracji wymaga podania danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła. 

Jeżeli Nabywca zarejestrował się w serwisie Bilety On-line, odbiór pierwszego Karnetu zakupionego za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez osobistą wizytę w Kasie lub Centrum Biletów Atlas Arena i potwierdzenie podanych danych na postawie Dokumentu Tożsamości, z którego dane podane zostały w czasie rejestracji.

Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga:

 

Zalogowania się do serwisu Bilety On-Line,

 

Dokonania wyboru:

karnetu lub biletu na konkretny mecz, wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.

Parametrów Karnetu spośród opcji wskazanych przez Organizatora dotyczących ilości Meczy wchodzących w zakres Karnetu oraz wskazaniem miejsca na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.

Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Płatności realizowane są za pomocą usługi Przelewy24, realizowanej przez podmiot zewnętrzny.

Jeden Nabywca może jednorazowo nabyć nie więcej niż 10 Biletów na jeden Mecz albo 10 Karnetów dla osób trzecich, przy czym Nabywca zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których nabywane są karnety/bilety takich jak: imię i nazwisko oraz numer PESEL i inne wskazane w formularzu zakupu. Nabywca podając dane osób trzecich oświadcza, że wszedł w posiadanie tych danych w sposób legalny i posiada zgodę na podanie danych wyrażaną przez osoby, których te dane dotyczą.

Po wpłynięciu płatności na konto bankowe Organizatora, Organizator przekazuje Nabywcy zakupiony Bilet lub Karnet. Przekazanie dokonywane jest na następujących zasadach:

Bilet:

Jeżeli Nabywca zakupił bilet jednorazowy bez identyfikacji, musi wydrukować go samodzielnie.

Karnet:

Odbiór Karnetu może nastąpić wyłącznie w Centrum Biletów Atlas Arena lub w jednej z Kas (terminy otwarcia punktów podaje na bieżąco klub Orzęł na swoich stronach). Nabywca musi dokonać odbioru osobiście, a przy odbiorze Karnetu konieczne jest okazanie Dokumentu Tożsamości wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Nabywca zobowiązany jest zweryfikować treści otrzymanego Biletu, sprawdzić fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety On-line.