Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW I BILETÓW na mecze organizowane w na stadionie żużlowym przy ul. 6 sierpnia 71 sezon 2021

 • 1

Definicje

 1. Organizator – Podmiot wynajmujący obiekt od MAKiS, na daną imprezę organizowaną w Moto Arenie mieszczącej się w Łodzi przy  6 sierpnia 71.
 2. Bilety On-line – serwis internetowy administrowany przez MAKiS, dostępny w sieci Internet pod adresem https://motoarena.makis.pl/ , za pośrednictwem którego możliwe jest nabywanie Biletów i Karnetów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. MAKiS - Miejska Arena Kultury i Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Bandurskiego 7 (94-020), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331683, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego,  NIP  7272746177,  REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł,  będąca  administratorem  serwisu Bilety On-line i prowadząca w imieniu Organizatora internetową sprzedaż Biletów i Karnetów.
 4. Cennik – dokument pn. „Cennik Sprzedaży Biletów i Karnetów oraz Zasady Promocji” określający obowiązujące ceny Biletów i Karnetów, w tym ceny promocyjne oraz uwzględniające akcje zniżkowe, dostępny na stronie internetowej Organizatora. Ceny Biletów oraz Karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 5. Dokument Tożsamości – w przypadku obywateli polskich - dowód osobisty, w przypadku obywateli polskich którzy nie ukończyli 18 roku życia – legitymacja szkolna. W przypadku obcokrajowców – paszport.
 6. Stadion – Stadion Miejski w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71, na którym Organizator - Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź będzie organizował mecze żużlowe w ramach rozgrywek o DM I Ligi;
 7. Kasa – punkt obsługi zlokalizowany przy Stadionie, w którym za zgodą i na polecenie Organizatora sprzedawane są Bilety i Karnety.
 8. Mecz – oznacza drużynowe zawody żużlowe rundy zasadniczej rozgrywane w ramach DM I Ligi, której podmiotem zarządzającym jest Główna Komisja Sportu Żużlowego, rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze Organizatora/Gospodarza;
 9. Runda Zasadnicza – oznacza mecze rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza z wyłączeniem meczów fazy play off;
 10. Faza play off - oznacza mecze o półfinał i finał DM I Ligi;
 11. Bilet – dokument uprawniający Nabywcę do wstępu na indywidualnie oznaczony Mecz, rozgrywany w ramach Rundy Zasadniczej lub Play Off, oraz inne imprezy organizowane przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź.
 12. Karnet – dokument uprawniający Nabywcę do wstępu na więcej niż jeden Mecz z wyłączeniem strefy VIP, sektora gości przyjezdnych oraz wyłączonych sektorów, na wszystkie mecze Rundy Zasadniczej, z wyłączeniem fazy play off, oraz inne imprezy organizowane w Łodzi przez Organizatora w charakterze gospodarza, w ramach rozgrywek o DM I Ligi, na które wstęp jest możliwy na podstawie Karnetu, następuje w momencie sprzedaży Karnetu na warunkach określonych w Regulaminie.
 13. Nabywca - każda osoba, która zakupiła Bilet lub Karnet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin – niniejszy „Regulamin sprzedaży karnetów i biletów on-line”.
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów oraz Karnetów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Nabycie Biletu  lub  Karnetu  oznacza  akceptację  postanowień  Regulaminu  oraz następujących dokumentów:
 3. a) Regulamin Stadionu,
 4. b) Regulamin Imprezy Masowej,

których treść jest dostępna na stronie internetowej Organizatora, 

 1. Aktualne ceny Biletów i Karnetów określone są w Cenniku.
 2. Bilety są sprzedawane na konkretne Mecze.
 3. Karnety sprzedawane są tylko na Rundę Zasadniczą,
 4. Harmonogram sprzedaży   Karnetów   dostępny   jest   na   stronie   internetowej Organizatora,
 5. Osoba która nabyła lub na rzecz której nabyto Bilet lub Karnet za pośrednictwem serwisu Bilety On- line, w celu wejścia na Stadion na Mecz zobowiązana jest okazać, poddać do kontroli służbom porządkowym Organizatora lub obsłudze Stadionu:
 6. Bilet jednorazowy wydrukowany samodzielnie.
 7. Karnet,
 8. Dokument Tożsamości. (Jeżeli jest on wymagany przez Regulamin).
 9. Inny dokument (Jeżeli jest on wymagany przez Regulamin lub od jego okazania uzależnione jest prawo do skorzystania z ulgi lub zniżki).
 10. Zakazana jest każda forma odsprzedaży Biletów lub Karnetów, w szczególności na aukcjach, licytacjach, konkursach, oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi przez Organizatora punktami sprzedaży. Organizator informuje, iż naruszenie niniejszego zakazu może skutkować odpowiedzialnością prawną, gdyż zgodnie z art. 133 ustawy  z  dnia  20  maja  1971    Kodeks  wykroczeń:  „Kto  nabywa  w  celu odsprzedaży  z  zyskiem  bilety  wstępu  na  imprezy  artystyczne,  rozrywkowe  lub sportowe  albo  kto  bilety  takie  sprzedaje  z  zyskiem,  podlega  karze  aresztu, ograniczenia  wolności  albo  grzywny.”  Usiłowanie,  podżeganie  i  pomocnictwo  są karalne.
 11. Nabywca na podstawie Biletu lub Karnetu może wejść na Stadion na konkretny Mecz tylko raz. Zarejestrowanie przez Organizatora wejścia na Stadion na konkretny Mecz na podstawie  Biletu  lub  Karnetu  uniemożliwia  ponowne  wejście  na  Stadion  na podstawie tego Biletu lub Karnetu na ten sam Mecz.
 12. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą nabywać Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line ani za pośrednictwem sprzedaży w Kasie. Bilet lub Karnet na rzecz osoby która nie ukończyła 13 roku życia może nabyć wyłącznie jej opiekun prawny. Wejście na Stadion osoby, która nie ukończyła 13 roku życia, odbywa się wyłącznie w obecności opiekuna prawnego, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego Biletu lub Karnetu. Nie przysługują Bilety lub Karnety bezpłatne.
 13. Osoby w wieku 13 – 18 lat mogą nabywać Bilety lub Karnety samodzielnie.
 14. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych Biletów lub Karnetów system przydziału miejsc na widowni Stadionu. Nabywca Biletu lub Karnetu zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na Bilecie lub Karnecie.
 15. Biletów lub Karnetów nie sprzedaje się osobom:
 16. wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 17. wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 18. wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 19. osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy  może  stwarzać  zagrożenie  dla bezpieczeństwa  tej  imprezy masowej i której na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej.
 • 3

Internetowa sprzedaż biletów

 1. Bilet lub Karnet można nabyć w sieci Internet za pośrednictwem serwisu Bilety On-line.
 2. Osoba która otrzyma login i hasło, zobowiązana jest do nieujawniania tych danych osobom trzecim oraz do niezwłocznej zmiany hasła oraz poinformowania Organizatora w przypadku utraty loginu lub hasła lub podejrzenia, że osoba trzecia mogła poznać login lub hasło. Organizator ani MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła.
 3. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga:
 4. Zalogowania się do serwisu Bilety On-Line,
 5. Podania danych  wskazanych  w  elektronicznych  formularzach,  w  tym  danych osobowych osoby / osób na rzecz których będą nabywane Bilety lub Karnety,
 6. Dokonania wyboru:

 

 1. Biletu / Biletów na konkretny Mecz, wraz ze wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne, albo
 2. Parametrów Karnetu / Biletów spośród opcji wskazanych w serwisie Bilety On-line dotyczących ilości Meczy wchodzących w zakres Karnetu / Biletów oraz wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne. W przypadku braku możliwości wyboru miejsca w momencie nabywania Karnetu rezerwuje się pierwszeństwo w wyborze miejsca do czasu udostępnienia miejsc na trybunach. W momencie uruchomienia wyboru dostępnych miejsc posiadacz dostaje pierwszeństwo w wyborze takiego miejsca. Szczegółowy harmonogram dotyczący wyboru miejsc na trybunach udostępniony będzie przez Organizatora oddzielną informacją.
 3. d) Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Płatności realizowane są za pomocą usługi Przelewy24, realizowanej przez podmiot zewnętrzny.
 4. Poza nabyciem Biletu lub Karnetu dla siebie, jeden Nabywca może jednorazowo nabyć na rzecz osób trzecich nie więcej niż 10 Biletów na jeden Mecz albo 10 Karnetów, przy czym Nabywca zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których nabywane są  Bilety  lub  Karnety  takich jak:  nazwisko  oraz  numer  PESEL  i  inne wskazane w formularzu zakupu. Nabywca podając dane osób trzecich oświadcza, że wszedł  w ich posiadanie  w sposób  legalny i posiada  zgodę  na podanie  danych wyrażoną przez osoby, których te dane dotyczą. Osoby na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Nabywca za pośrednictwem serwisu Bilety On-line może nabywać Bilety lub Karnety wyłącznie osób, które posiadają własną Kartę Kibica.
 5. Po wpłynięciu płatności za nabywany Bilet lub Karnet, Nabywcy przekazywany jest zakupiony Bilet lub Karnet.
 6. Jeżeli Nabywa zakupił bilet jednorazowy bez identyfikacji, musi samodzielnie go wydrukować.
 7. Jeżeli Nabywca w momencie zakupu Karnetu nie zarejestrował się w jednej z Kas a pierwszego zakupu dokonał po rejestracji w serwisie Bilety On-Line, odbiór zakupionego Karnetu możliwy jest wyłącznie w jednej z Kas. Nabywca musi dokonać odbioru osobiście, a przy odbiorze Karnetu konieczne jest okazanie Dokumentu Tożsamości wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 8. Nabywca oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązani są do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Nabywca oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązani są zweryfikować fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety On-line.
 • 4

Zniżki i bilety ulgowe

 1. Wykaz przysługujących zniżek dostępny jest na stronie organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą Bilet lub Karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi przed wejściem na Mecz. Uprawnienie to przysługuje również obsłudze Stadionu i służbom porządkowym.
 • 5

Dane osobowe

 1. MAKiS oświadcza, że w sprawach dotyczących internetowej sprzedaży Biletów lub Karnetów jest w myśl Art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Organizatora. Dane  osobowe  są  przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów lub Karnetów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy i osób, na rzecz których Nabywca zakupił Bilet lub Karnet odbywa się zgodnie z postanowieniami  5 i Art. 6 Rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
 3. Państwa dane możemy przekazywać:
 4. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 5. podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 6. innym odbiorcom – podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 7. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw.
 8. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jest ona warunkiem koniecznym do nabywania Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator oraz MAKiS nie ponoszą odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji organu zarządzającego rozgrywkami, w ramach których rozgrywany jest Mecz, lub organu władzy publicznej, o rozegraniu Meczu / Meczów bez udziału publiczności.
 2. Organizator oraz  MAKiS  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  skutki  działania  siły wyższej.  Siła  wyższa  w  rozumieniu  niniejszego  Regulaminu  oznacza  wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora lub MAKiS i uniemożliwiające wypełnienie przynajmniej jednego spośród zobowiązań wynikających z Regulaminu. Działanie siły wyższej nie wynika  z  błędu  lub  zaniedbania  Organizatora  lub  MAKiS  oraz  pozostaje  nie  do pokonania, pomimo dołożenia należytej staranności. Przykładem działania siły wyższej są w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, pandemia.
 3. W przypadku zmiany terminu Meczu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Karnety na dany Mecz zachowują ważność. Nabywcy nie przysługuje procentowy zwrot z uiszczonej opłaty za Karnet.
 4. W przypadku zmiany terminu Meczu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Bilety na dany Mecz zachowują ważność. Nabywcy nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Bilet.
 5. Po wejściu Nabywcy na Stadion na Mecz objęty Karnetem, Karnet uważa się za wykorzystany na ten Mecz.
 6. Nabywcy Karnetu, który z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma możliwości uczestnictwa w Meczu, nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za niewykorzystany na tym meczu Karnet oraz nie ma prawa przekazania go innej osobie lub podmiotowi.
 7. Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na dany Mecz.
 8. W przypadku utraty Karnetu, Nabywca Karnetu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora celem jego zablokowania,
 9. W przypadku utraty Karnetu, Nabywcy Karnetu przysługuje prawo do uzyskania jego duplikatu, po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
 10. Organizator oraz MAKiS mają prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 11. Osoba uczestnicząca  w  Meczu  na  podstawie  Biletu  lub  Karnetu  przyjmuje  do wiadomości, że wejście na Stadion jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jej nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz rozpowszechnianie jej wizerunku w środkach masowego przekazu dla celów transmisji Meczu, a także w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostaną wykorzystane utrwalone fragmentu Meczu lub cały Mecz. Osoba uczestnicząca w Meczu na podstawie Biletu lub Karnetu przyjmuje do wiadomości, że uprawnienia do wykorzystywania jej wizerunku przysługują nie tylko Organizatorowi i MAKiS, ale również stacjom telewizyjnym oraz wszelkim podmiotom tworzącym jakąkolwiek formę przekazu medialnego.
 12. Organizator ostrzega, że kupno Biletów lub Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Stadion i oglądania Meczu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zakupu Biletu lub Karnetu przez Internet na poszczególne Mecze.
 14. Bilet lub Karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu, jak również sfałszowany Bilet lub Karnet może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 15. Nabywcy Karnetu w momencie uiszczenia opłaty, wyboru miejsca i otrzymania Karnetu nie przysługuje zmiana sektora, rzędu i miejsca wskazanego podczas zakupu/wyboru miejsca.
 16. Wszelkie zapytania  dotyczące  sprzedaży  Biletów  i  Karnetów  na  Mecze  należy kierować na pomoc@sportarena.pl
 17. Organizator informuje o braku możliwości zwrotu zakupionego Biletu lub Karnetu,
 18. Organizator oraz MAKiS nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany terminów Meczów,
 19. W przypadku  zmiany  terminu  meczu  Bilety  lub  Karnety  nabyte  przed  tą  zmianą zachowuje swoją ważność w nowym terminie.
 20. Organizator zobowiązuje się do informowania o zaistniałych zmianach terminu Meczu na oficjalnej      Na   tej   samej   stronie   Organizator informować będzie o nowych terminach Meczu.
 21. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, Organizator jest upoważniony do zastosowania zakazu klubowego, a tym samym do zawieszenia wobec Nabywcy lub osoby, której przekazano login i hasło do serwisu Bilety On-line, prawa do nabywania Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line na czas konieczny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zakaz obejmuje również brak możliwości nabycia Biletu lub Karnetu na rzecz takiej osoby przez innego Nabywcę. W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator lub MAKiS może pozbawić Nabywcę lub osobę, której wydano login i hasło, prawa do korzystania z serwisu Bilety On-line.
 22. Nabywca może składać reklamacje związane z internetową sprzedażą Biletów lub Karnetów. Reklamacje     należy     złożyć     na     następujący     adres     mailowy pomoc@sportarena.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 23. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 24. Postanowienia Regulaminu  nie  mają  na  celu  pozbawienia  Nabywców,  będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługujących im uprawnień. W przypadku sprzeczności przepisów Regulaminu z jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo w stosowaniu mają bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 25. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 26. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są według prawa polskiego.
 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 roku do czasu jego odwołania lub zmiany przez Organizatora.